PRIVACY EN COOKIES

Dit is de privacyverklaring van Guido Romeijn, gevestigd te Amsterdam.

Verantwoordelijke

dmCRZY is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Dit houdt in dat dmCRZY beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. dmCRZY is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

dmCRZY verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als u contact opneemt, registreert dmCRZY uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Uw contactgegevens gebruikt dmCRZY om u op de hoogte te houden van de activiteiten van dmCRZY. Bijvoorbeeld door u periodiek per email een nieuwsbrief te sturen.

Grondslag van de verwerking

dmCRZY moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. In dit geval de lidmaatschapsovereenkomst van dmCRZY.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht dmCRZY om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo gebruikt dmCRZY een beveiligde website.

Bewaartermijn persoonsgegevens

dmCRZY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u dmCRZY verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. dmCRZY behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan dmCRZY via:
streettypographer@gmail.com

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. De website van dmCRZY plaatst alleen functionele cookies. Hiervoor hoeft u geen toestemming te geven.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is daarop niet van toepassing. dmCRZY raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.